លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep

លក់ ដីទ្បូ Kep Kep

$ 6 / m²

លក់ ដីទ្បូ Kep Kep

$ 6 / m²

This large block of cleared but undeveloped land is now available near the pretty township of Kep.

It is a flat and fertile block in a non-flooding area with a large reservoir surrounded by pepper farms, rice paddies.

This block is perfect for building a new home or small resort as it is close enough to amenities with good road access, but located in a quiet spot out of town.

Original ID: KEP.A1

សង្ខេប

  • លេខយោង KEP.A1
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 14787 m²
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី

សេវាកម្ម

លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep Kep