លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov Chbar Ampov I

$ 3,200,000

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov Chbar Ampov I

$ 3,200,000

This grand scale riverfront property is now available for sale at $1143/sqm - negotiable.

With a 70 metre river frontage and direct road access, this property offers a superb and unique development opportunity.

Located on the land is a large (280sqm) two-floor villa which is still in good condition. This could either be upgraded to a high end villa or demolished to make way for riverfront developments.

Alongside the villa are three long sheds that could easily be removed and replaced with garden, another villa or further development.

Original ID: CAR.A2

សង្ខេប

  • លេខយោង CAR.A2
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2800 m²
  • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • ទឹក Individual
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី / 2 floors
  • បែមុខទៅ ទិស​ខាង​កើត, ទិស​ខាងជើង
  • ការមើល មើលឃើញទេសភាពទាំងមូល

សេវាកម្ម

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov Chbar Ampov I
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov Chbar Ampov I
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov Chbar Ampov I
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov Chbar Ampov I
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov Chbar Ampov I
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov Chbar Ampov I
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov Chbar Ampov I
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov Chbar Ampov I
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov Chbar Ampov I
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov Chbar Ampov I
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chbar Ampov Chbar Ampov I