លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung

$ 20,000

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung

$ 20,000

Freer is proud to present this exciting opportunity to run a successful business on Koh Rong Island. This mid-range 12-bungalow resort has recently been refurbished and now on the market with 9+ years left on lease. Koh Rong is now experiencing growth for long and short-term rentals, so this offers a great business opportunity.
 
The land size is over 4000 sqm and the property has fantastic views to Koh Touch and distant Koh Rong Sanloem. The resort has main road frontage and is in close proximity to the pier, yet far enough to escape the party atmosphere for a relaxing jungle experience with the abundant wildlife.
 
Of the 12 bungalows, the first is a reception which could easily be converted to a bar/mini mart as the sale of the business includes all bar equipment. There is also plenty of scope to add more bungalows to expand on the already healthy profit base.
 
The lease for the next 4 ½ years is set at $2000/month, with the following 5 years at $3000/month.
 
The reluctant Seller is asking $20,000 ($12,000 refundable deposit + $8,000 for the business) and is willing to accept any reasonable offer.
 
For serious buyers, detailed expenses and inventory reports can be made available.

Original ID: KR.001

សង្ខេប

 • លេខយោង KR.001
 • បន្ទប់ 12 បន្ទប់
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4000 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 4000 m²
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
 • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាងត្បូង
 • ការមើល មើលឃើញទេសភាពទាំងមូល សមុទ្រ

ទីតាំង

 • 12 បន្ទប់គេង
 • 12 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 1 ចំណត

សេវាកម្ម

 • គ្រឿងសង្ហារឹម
 • អ៊ីនធើណេត
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Sihanoukville Kaoh Rung