លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I

$ 125,000

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I

$ 125,000

Located in Phsar Thmei 1, a stone’s throw from Molyvann’s Central Market and Monyvong Boulevard, is this brand new two-bedroom property.
Being unfurnished, this well-designed apartment is ready for a new owner to add his/her personal touches.
It is located on uppermost (fourth) floor and has its own private roof terrace with a lovely city outlook.

• Living / cooking / eating area and bedrooms air conditioned
• Kitchen with plenty of built in storage
• Private balcony
• Loads of natural light and ventilation
• Good access
• Central location
• Soft title

Original ID: DP6.E1

សង្ខេប

 • លេខយោង DP6.E1
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 111 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 131 m²
 • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ទឹក Individual
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
 • ជាន់ ជាន់ទីី៤
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាងត្បូង
 • ការមើល គ្មានអ្វីបាំង ទីក្រុង

ទីតាំង

 • 1 រានហាាល
 • 2 បន្ទប់គេង
 • 1 បន្ទប់ទឹក
 • 1 បន្ទប់ទទួួលទានអាហារ
 • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 1 ផ្ទះបាយ

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Thmei I