លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Angk Snuol
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Angk Snuol

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Angk Snuol

$ 50 / m²

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Angk Snuol

$ 50 / m²

• Good access
• Excellent potential for development
• Industrial, warehousing or residential
• Non-flooding
• Hard title
• 10,436 sqm
• Angk Snuol, Kandal Province

Original ID: KAN.A2

សង្ខេប

  • លេខយោង KAN.A2
  • ផ្ទៃដី​សរុប 10436 m²
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី

ទីតាំង

  • 1 ដី10436 m²

សេវាកម្ម

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Angk Snuol
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Angk Snuol