លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot

$ 200,000

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot

$ 200,000

Located 500 metres from the Kampot new bridge, this 6 house shophouse-style development is available now at a dream price. Each unit commands $200 – 250 / month in rent, proffering between 7 and 10 % ROI.

An investor’s dream!

• Internal space with 10m clearance offers plenty of air circulation
• Electrics and plumbing completed to a high professional standard
• Front area 4m deep, offering plenty of space for parking or a small garden
• Construction – concrete slab with tiled internal surface
• Insulated roofs and sturdy construction
• 35 sqm wooden framed mezzanine floor
• Agreed selling price excludes transfer costs
• All properties currently rented ($1200 – 1500 / month rental return)
• Great location and space for an office
• All properties on one title.
• Subdivision feasible and offers even better returns.

Original ID: KAM.A3

សង្ខេប

 • លេខយោង KAM.A3
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 415 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 415 m²
 • ទឹក Individual
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
 • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី / 2 floors
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាងជើង, ទិស​ខាងត្បូង
 • ការមើល គ្មានអ្វីបាំង

ទីតាំង

 • 6 បន្ទប់ទឹក
 • 6 បន្ទប់គេង
 • 6 ផ្ទះបាយ
 • 6 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
 • 6 ចំណត

សេវាកម្ម

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Kampot