ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh

ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah

$ 1,500

ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah

$ 1,500

Renovated office space with sweeping river views $1500/month

Located on Sisowath Boulevard, a stone’s throw from FCC, is this huge, fully renovated office space with two deep balconies with prime views of the Tonle Sap River.

Each space in this 3rd floor office is double height and benefits from the large easterly windows for good air circulation and natural light.

• Large, open and light-filled working spaces
• Fully air-conditioned and with hot water
• Plenty of storage throughout
• Two balconies with panoramic river views
• Access near the FCC
• Parking nearby
• EDC and water (State rates)
• Minimum lease term 6 months

Original ID: DP4.J3

សង្ខេប

 • លេខយោង DP4.J3
 • ក្រទ្បាផ្ទៃ 160 m²
 • ផ្ទៃដី​សរុប 190 m²
 • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ទឹក Individual
 • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
 • បែមុខទៅ ទិស​ខាង​កើត
 • ការមើល មើលឃើញទេសភាពទាំងមូល

ទីតាំង

 • 1 រានហាាល
 • 2 បន្ទប់ទឹក
 • 2 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សេវាកម្ម

 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah
ជួល ការិយាល័យ Daun Penh Chey Chumneah