លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I

$ 70,000

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I

$ 70,000

Located in the heart of Riverside, one block from the river is this hard-titled uncut gem. The former home of a relative of Aldous Huxley, this urban space is now offered on a platter to a keen renovator.

Many of the original features have been kept – deco-style security grilles and balcony balustrades, wooden doors and windows and original orange checquered floor tiles.

Combined with the smaller property upstairs, this will make one exceptional living space that will do well far into the future.

• 150 metres to Sisowath Boulevard
• 100 metres to Kandal Market
• Clean and uncluttered floor space
• Nil water ingress
• Natural light from three sides
• Good street access
• Large private balcony space with street and river views
• Hard title

Original ID: DP2.H8

សង្ខេប

  • លេខយោង DP2.H8
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 62.5 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 62.5 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ទាមទារការកែកុន
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣ ជាន់ / 4
  • បែមុខទៅ ទិស​ខាងជើង
  • ការមើល គ្មានអ្វីបាំង

ទីតាំង

  • 1 រានហាាល
  • 1 ផ្ទះបាយ
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សេវាកម្ម

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I