លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I

$ 40,000

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I

$ 40,000

is proud to offer what has to be one of the last renovation opportunities so close to the river. Although diminutive in size, much can be done with this soft titled property due to its level (only e4) and its large private terrace. Alternatively, it could be combined with the lower floor which, with a total of 110sqm floorspace, an imaginative designer-builder could create somethings spectacular.
• 150 metres to Sisowath Boulevard
• 100 metres to Kandal Market
• Clean and uncluttered floor space
• Nil water ingress
• Natural light from four sides
• Good street access
• Large private balcony space with street and river views
• Soft title

Original ID: DP2.H9

សង្ខេប

  • លេខយោង DP2.H9
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 45.5 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 45.5 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ទាមទារការកែកុន
  • ជាន់ ជាន់ទីី៤ ជាន់ / 4
  • បែមុខទៅ ទិស​ខាងជើង
  • ការមើល គ្មានអ្វីបាំង

ទីតាំង

  • 1 រានហាាល
  • 1 បន្្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
  • 1 បន្ទប់ទឹក

សេវាកម្ម

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Daun Penh Phsar Kandal I