No. 95e1 Street 118, Phsar Chas, Daun Penh, Phnom Penh

BKK 2